Aktualne informacje

Poniżej znajdują się ważne informacje.

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA - 29 LIPCA 2024 DO 14 SIERPNIA 2024

Dyżury przedszkoli w Gminie Wieprz

wniosek do pobrania - uzupełniony wniosek proszę złożyć w sekretariacie szkoły

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ- rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Wieprz z dnia 22 stycznia 2024 r.

informacje ogólne dotyczące rekrutacji do klasy I

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

Terminy zostały określone w Zarządzeniu  Nr 12/2024 Wójta Gmin Wieprz z dnia  22 stycznia 2024 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 26.02.2024 r.-8.03.2024 r. 22.04.2024 r. – 26.04.2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 11.03.2024 r. – 15.03.2024 r. 02.05.2024 r. – 08.05.2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.03.2024 r. 13.05.2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 26.03.2024 r. – 29.03.2024 r. 14.05.2024 r. –17.05.2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05.04.2024 r. 21.05.2024 r.

 

 

Przyjmowanie do klasy I

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny2024/2025  przyjmowane są dzieci:
  • 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie Zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez uchwale Nr XXV/215/2017 z dnia 22 marca 2017r. Rady Gminy Wieprz. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów:
Kandydat  posiada  rodzeństwo w ZSP we Frydrychowicach

 

20 punktów
TAK       NIE
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w ZSP Frydrychowice 20 punktów
TAK       NIE
 Co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka jest zatrudniony w obwodzie szkoły lub prowadzi na tym terenie działalność gospodarczą 10 punktów
TAK       NIE
Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Wieprz 5 punktów
TAK       NIE

 

 • Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.
 • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora tej szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

dokumenty do pobrania - przyjmowanie dokumentów w sekretariacie szkoły od 26 lutego do 8 marca 2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Wieprz z dnia 22 stycznia 2024 r.

informacje ogólne dotyczące rekrutacji do przedszkola

Wszystkich rodziców, którzy zdecydowali, że od 1 września 2024 roku, by ich dziecko rozpoczęło  edukację w  przedszkolu w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach, zachęcamy do zapoznania się z zasadami tegorocznego naboru.

By ułatwić proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, złożonej w terminie

6  – 19 lutego 2024 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

Terminy zostały określone w Zarządzeniu  Nr 11/2024 Wójta Gmin Wieprz z dnia  22 stycznia 2024 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dokumenty składa się w godzinach pracy przedszkola.

L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 26.02.2024 r.-8.03.2024 r. 22.04.2024 r. – 26.04.2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 11.03.2024 r. – 15.03.2024 r. 02.05.2024 r. – 08.05.2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.03.2024 r. 13.05.2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 26.03.2024 r. – 29.03.2024 r. 14.05.2024 r. –17.05.2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05.04.2024 r. 21.05.2024 r.

 

Kryteria naboru do przedszkoli zostały określone: – na pierwszy etap rekrutacyjny w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

Kryteria główne                    Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty
Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności kandydata 50
Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) 50
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) 50
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) 50
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) 50
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 50
Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) 50

– na drugi etap rekrutacyjny w uchwale NR XXVIII/235/2021 z dnia 15 listopada 2021r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: określania  kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz, przyznania tym kryteriom określoną liczbę punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Lp. Kryterium Ilość punktów Dokument potwierdzający kryterium
1. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą/ pozarolniczą działalność gospodarczą 50 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w tym  przedszkolu 10 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
3. Dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub kuratora sądowego 10 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
4. Dziecko w wieku 6 lat objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko w wieku 5 lat 30 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
5. Dziecko któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego 30 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
6. Dziecko, które jest zameldowane oraz zamieszkuje w granicy obwodu szkoły podstawowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w skład którego wchodzi przedszkole. 20 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

Wnioski do pobrania na stronie szkoły

lub na terenie placówki od 23 lutego 2024r.

dokumenty do pobrania - przyjmowanie dokumentów w sekretariacie szkoły od 26 lutego do 8 marca 2024

Lista dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025

LISTA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ

W PRZEDSZKOLU W ZSP WE FRYDRYCHOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

1) Bałuch Jakub
2) Bańdo Julia
3) Bańdo Laura
4) Brońka Aleksandra
5) Brózda Antoni
6) Brózda Tymoteusz
7) Cabak Mikołaj
8) Chmura Nela
9) Chrapek Tymoteusz
10) Chrapkiewicz Mikołaj
11) Cichoń Michalina
12) Cygan Kazimierz
13) Dobisz Oliwia
14) Domasik Oliwia
15) Domasik Kacper
16) Dubel Milena
17) Dudek Dominik
18) Elżbieciak Oliwier
19) Elżbieciak Patryk
20) Elżbieciak Bartłołmiej
21) Frączek Adrian
22) Frączek Klaudia
23) Gawenda Szymon
24) Gierałtowicz Szymon
25) Gryglewicz Tymon
26) Haśkiewicz Kaja
27) Hornik Emilia
28) Jamróz Małgorzata
29) Jendrzej Małgorzata
30) Kalamus Julia
31) Kapała Wojciech
32) Kapała Szymon
33) Kapała Tomasz
34) Karaśkiewicz Kasper
35) Kawończyk Wojciech
36) Koim Emilia
37) Koim Franciszek
38) Króliczek Nela
39) Krupnik Roksana
40) Kwarciak Iga
41) Lach Szymon
42) Lewandowska Hanna
43) Łabaj Julia
44) Maciejczyk Karolina
45) Maślanka Julia
46) Migdałek Paulina
47) Migdałek Mikołaj
48) Mikołajczyk Emilian
49) Morski Wojciech
50) Mrzygłód Lena
51) Najduch Marcel
52) Nowak Kacper
53) Nowak Kornel
54) Nowak Lena
55) Nowotarski Krystian
56) Ogiegło Maciej
57) Ogiegło Pola
58) Oleksy Kacper
59) Orkisz Zuzanna
60) Ortman Emilia
61) Paluch Wojciech
62) Pietruszka Karol
63) Ponikwia Leon
64) Przystał Zuzanna
65) Rokowski Filip
66) Romanek Michał
67) Sabuda Michalina
68) Sabuda Mikołaj
69) Skowron Jakub
70) Słomka Hanna
71) Słomka Antoni
72) Sopicka Lena
73) Sopicki Bartłomiej
74) Sordyl Paweł
75) Stachura Jan
76) Stańczyk Lena
77) Stawowczyk Karolina
78) Stokłosa Emil
79) Szot Julia
80) Świdegał Marcel
81) Tatar Antoni
82) Wach Jeremiasz
83) Warpacha Mikołaj
84) Wiktor Jakub
85) Wojtyła Krzysztof
86) Wysogląd Judyta
87) Zając Kinga
88) Zięba Oliwia
89) Żydek Jakub
90) Żyła Róża

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok 2024/2025

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

W ZSP WE FRYDRYCHOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

 1. Adamczyk Marcel
 2. Bizoń Emilia
 3. Brożyna Julia
 4. Bryndza Amelia
 5. Czechowska Amelia
 6. Faber Laura
 7. Gołąb Michał
 8. Gracjasz Maja
 9. Gryglewicz Kacper
 10. Jordan Jakub
 11. Kajdas Maria
 12. Klaja Antonina
 13. Lipowska Katarzyna
 14. Lipowski Karol
 15. Łubik Weronika
 16. Molesztak Aniela
 17. Odrowąż Oliwier
 18. Oleksy Julia
 19. Pawłowska Klara
 20. Płonka Dagmara
 21. Płonka Leon
 22. Przystał Tymoteusz
 23. Pytel Hanna
 24. Ramza Maja
 25. Ramza Michał
 26. Sabuda Laura
 27. Srokosz Antonina
 28. Stefańczyk Filip
 29. Szczerbik Oliwia
 30. Świadek Tymon
 31. Świerkosz Julian
 32. Targosz Jakub
 33. Tatar Emilia
 34. Warmuz Aurelia
 35. Wenda Zofia

Lista dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola na rok 2024/2025

LISTA DZIECI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZYJĘTE

DO PRZEDSZKOLA  W ZSP WE FRYDRYCHOWICACH 

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 1. Cinal Kacper
 2. Cinal Patrycja
 3. Crivelli Albert
 4. Frączek Eliza
 5. Nosal Kacper
 6. Nowak Dominik
 7. Nóżka Aleksander
 8. Sadzikowski Grzegorz
 9. Smaza Lena
 10. Ślanda Emilia
 11. Witek Tymoteusz
 12. Zając Alicja
 13. Zydorowicz Zuzanna

 

 1. Kręcioch Malwina – kandydat spoza terenu gminy Wieprz
 2. Kręcioch Amelia – kandydat spoza terenu gminy Wieprz
 3. Król Hanna – kandydat spoza terenu gminy Wieprz
 4. Romanek Rafał – wiek kandydata- poniżej 3 lat
 5. Guc Julian – wiek kandydata – poniżej 3 lat

 

Pouczenie:

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły składa się w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie szkoły.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

GODZINY PRACY

Pedagog szkolny

Aleksandra Rajczykiewicz

Poniedziałek  14:00-17:00

Czwartek 11:00-16:00

Dominika Witkowska

Poniedziałek 9.00 – 9.30; 12:15-13:45

Wtorek 8:00-9:30

Środa 8:00-9:00

Czwartek 10:30-11:00

 

Psycholog

Iwona Sordyl

Poniedziałek 7:40-15.25

Środa 9.30 – 10.30; 11.30 – 14.45

Pedagog specjalny

Renata Brańka

Wtorek 9:35-10:20; 12:30-13:30

Środa 11:30-14:30

Czwartek 12.30 – 15.00

Piątek 7:45-9:15

 

Brygida Kołaczyk

Wtorek 7.00 – 8.00

Czwartek 13:00-14:00

 

Biblioteka

Justyna Paluchowska

Wtorek 8:30-12:30

Środa 10:30-11:30

Czwartek 8:30-10:30; 11:15-12.30; 13:20-14:30

 

 

Pielęgniarka szkolna

Magdalena Pawłowska

 

 

 

 

DOWÓZ SZKOLNY 2023/2024 - informacja

Od 4 września (poniedziałek) kursuje autobus szkolny. Wpłat indywidualnych można już dokonywać od środy tj. 30 sierpnia. Ceny biletów nie zmieniły się tj. 130 zł (w jedną stronę 65 zł).
Szkoła pokrywa koszty biletu autobusowego uczniom, którzy mają powyżej 3 km z domu do szkoły (do klasy 4), lub powyżej 4 km (od klasy 5).
UWAGA
Informujemy, że autobus rano przed lekcjami będzie miał zmienioną trasę (w pierwszej kolejności pojedzie w kierunku Wieprza, a dopiero później kierunek Zalas i kierunek Kasztany).

Zmiana trasy autobusu szkolnego

POMAGAMY DZIECIOM Z UKRAINY

Kolejny raz pomogliśmy w organizacji półkolonii dla dzieci z Ukrainy. Właśnie dziś odwiedził naszą szkołę ksiądz z Żytomierza. Udało nam się, dzięki ofiarności mieszkańców Frydrychowic, zgromadzić artykuły papiernicze, puzzle, gry planszowe oraz rakietki do badmintona i skakanki.
Dary zanieśli do samochodu chłopcy z klasy szóstej, potencjalni kandydaci na wolontariuszy. Dziękujemy za wsparcie. Jak zawsze – można liczyć na Waszą hojność

Program ``Poznaj Polskę``

Szkoła Podstawowa w Frydrychowicach bierze udział w Rządowym Programie „Poznaj Polskę”, dofinansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" - dofinansowano ze środków budżetu państwa

Wycieczka do Wrocławia 9-10 czerwca 2022 r.

Wycieczka do Warszawy 25-27 kwietnia 2022 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Informacje dotyczące zdrowia dzieci i młodzieży

List Ministra Zdrowia dotyczący przeprowadzanych bilansów zdrowia dzieci i młodzieży

List Ministra Zdrowia dotyczący Programu Szczepień Ochronnych

Materiały edukacyjne związane z higieną jamy ustnej przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Pomoc Ukrainie

WOJEWODA MAŁOPOLSKI - ULOTKI W SPRAWIE POMOCY UKRAINIE

POWIAT WADOWICKI SOLIDARNY Z UKRAINĄ

ВАДОВИЦЬКИЙ ПОВІТ СОЛІДАРНИЙ З УКРАЇНОЮ