Stołówka szkolna

Zarządzenie Nr 3 / 2022Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach z dnia 23.08.2022r. w sprawie: odpłatności za żywienie dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art.106 ust.3   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U.z 2021r,  poz. 1082) oraz w porozumieniu  z Organem Prowadzącym

zarządzam, co następuje:

 • 1
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci uczęszczających do ZSP we Frydrychowicach istnieje możliwość korzystania z wyżywienia obejmującego śniadanie, obiad i podwieczorek. Żywienie prowadzi się w okresie, w którym odbywają się zajęcia w Zespole Szkolno Przedszkolnym.
 • 2
 1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną i wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 2. dzieci z przedszkola i uczniowie szkoły,
 3. pracownicy pedagogiczni
 • 3
 1. Uczniowie mogą korzystać z dwóch posiłków –śniadania, obiadu
 2. Dzieci z przedszkola z trzech posiłków- śniadanie , obiad, podwieczorek
 1. Pracownicy pedagogiczni mogą korzystać z dwóch posiłków –śniadania, obiadu
 • 4
 1. Posiłki wydawane są w godzinach: od 8.30 do 14.00 / w przypadku wyjazdu  na zawody, wycieczki , konkursy, posiłki wydawane do godz.14.45/
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na 5 dni
 • 5
 1. Korzystanie z posiłków w Zespole jest odpłatne.
 2. Finansowanie wyżywienia może odbywać się z różnych źródeł:
 3. a) wpłat rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z wyżywienia,
 4. b) wpłat pracowników pedagogicznych korzystających z wyżywienia,
 5. c) ze środków GOPS dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej otrzymujących pomoc socjalną w formie bezpłatnych posiłków wydawanych na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej,( w przypadku pandemii do kosztów obiadu zostają  wliczone koszty opakowania- obiady na wynos)
 • 6
 1. Opłata za posiłek ucznia, dziecka to wysokość kosztów produktów do przygotowania posiłku.

Stawka dzienna w Szkole:

– Śniadanie 4,00 zł

– Obiad       6,00 zł

Stawka dzienna w Przedszkolu:

– Śniadanie 3,00  zł

– Obiad       5,00  zł

– Podwieczorek 2,00 zł

 1. Opłata za posiłek pracownika pedagogicznego wynosi:

– śniadanie 6,00 zł

– obiad       9,00 zł

 • 7

1.Rodzice zobowiązuje się  do  terminowego wniesienia opłaty za korzystanie
z posiłków   do 25 następnego  miesiąca / tj. za miesiąc styczeń w lutym /,

/ w miesiącu grudniu należy dokonać wpłaty do 29 grudnia/

na : konto  Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana  Brzechwy we Frydrychowicach

 1. Wadowicka 77 34-108 Frydrychowice

    Numer konta: 13105011001000002279260174

W tytule przelewu wpisując w tytule przelewu:
Imię i Nazwisko dziecka
KLASA /PRZEDSZKOLE

 1. śniadanie , obiad , podwieczorek, herbata

za jaki miesiąc: (np.  za wrzesień )

 1. Opłaty należy dokonywać za pośrednictwem wpłaty przelewu na konto Zespołu  nr:

               blankieciki o sumie wpłaty za dany miesiąc wydaje intendent

 1. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy wskazany
  w punkcie nr 1
 2. Odpisów i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie intendent stołówki.
  5. Całkowitą rezygnację z żywienia należy zgłosić do końca miesiąca
  osobiście lub internetowo u  intendenta szkoły.
 • 8
 1. Nieobecność dziecka korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić telefonicznie
  u intendenta stołówki pod numerem 666813572 ;   33 879 5729
  w pierwszym dniu nieobecności dziecka lub drogą
  e-mail na adres:                                        posilkifrydrychowice@wp.pl

2.W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy/grupy/wycieczki, zielonej szkoły, wychowawca klasy powinien zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej

 1. Koszty obiadów i śniadań w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Odpis będzie uwzględniony na drugi dzień od zgłoszenia.
 2. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie skutkuje zwrotem opłaty.
 • 9
 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele dyżurujący lub wychowawcy
 3. Na terenie stołówki nie można wnosić kurtek, tornistrów, plecaków itp.
 4. Uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wychowawców i personelu kuchni.
 5. Naczynia po spożyciu posiłku należy odstawić w wyznaczonym miejscu.
 6.  Sztućce oraz inne przedmioty stanowiące wyposażenie stołówki należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7.  Za szkody umyślnie spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice lub opiekunowie.
 8.  Za nie stosowanie się do regulaminu stołówki, uczeń może zostać skreślony z listy

korzystających z posiłku.

 • 10
 1. O wszystkich sprawach zawiązanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.
 • 11
 1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.09.2022r.
 • 12
 1. Traci moc Zarządzenie Nr 01/ 2021 z dnia 04.01.2021r.