Odebranie certyfikatu ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" - 24 IX 2014 r.

Przedłużenie Certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" - 01.09.2016 r.

Nasze certyfikaty

Programy unijne

Co to jest ZPB ?

To projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany przez placówki oświatowe na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Po zgłoszeniu szkoły do udziału w projekcie przebiega on etapowo. I etap trwa 2 lata – w którym placówka oświatowa podejmuje wyzwanie zgłaszając swój udział w projekcie, powołuje koordynatora, diagnozuje zagrożenia występujące na podległym jej terenie, opracowuje Zintegrowany Plan Działania wspólnie z partnerami mającymi realny wpływ na rozwiązanie zagrożeń.

Tu szczególnie brane są pod uwagę dwa obszary realizacji – przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne nieokreślonego przeznaczenia, które znajdują się w placówce lub w jej najbliższym otoczeniu. W ramach tego etapu odbywa się audyt czyli ocena stopnia realizacji projektu ZPB na terenie szkoły przeprowadzana przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie, po którym szkoła otrzymuje CERTYFIKAT Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Dokument ten potwierdza przystąpienie szkoły do projektu oraz wykonanie działań zmierzających do poprawy poczucia Bezpieczeństwa na jej terenie. Certyfikat ma charakter honorowy i zobowiązuje do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB na każdym z jego 3-ch etapów. II etap trwa 5 lat , III etap to coroczne starania o nadanie tytuł „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”- na dany rok

PARTNERZY ZPB 2016-2021

REALIZACJA PLANU 2021-2022